تعـرفـه هـا

سرعت 128

سرعت (Kbps) حجم (GB) دوره (ماه) قیمت (ریال) وضعیت ترافیک شبانه (1تا7صبح)
128 4 1 127,000 2
128 12 3 369,570 6
128 24 6 716,280 12
128 36 12 1,121,400 18

سرویس 512

سرعت (Kbps) حجم (GB) دوره (ماه) قیمت (ریال) وضعیت ترافیک شبانه (1تا7صبح)
512 4 1 152,000 2
512 12 3 442,320 6
512 24 6 857,280 12
512 36 12 1,388,400 18
512 4 1 192,000 3
512 9 3 494,700 7
512 18 6 958,800 14
512 30 12 1,655,400 23
512 4 1 202,000 4
512 9 3 523,800 9
512 18 6 1,015,200 18
512 30 12 1,762,200 30
512 سرویس نامحدود 512 یک ماهه با تبادل 80 گیگ 1 850,000 -

سرویس 1024

سرعت (Kbps) حجم (GB) دوره (ماه) قیمت (ریال) وضعیت ترافیک شبانه (1تا7صبح)
1024 4 1 172,000 2
1024 30 1 521,200 15
1024 12 3 500,520 6
1024 90 3 1,516,690 45
1024 24 6 970,080 12
1024 180 6 2,939,570 90
1024 36 12 1,602,000 18
1024 360 12 5,566,420 180
1024 4 1 212,000 3
1024 9 3 552,900 7
1024 18 6 1,071,600 14
1024 30 12 1,869,000 23
1024 4 1 222,000 4
1024 9 3 582,000 9
1024 18 6 1,128,000 18
1024 30 12 1,975,800 30
1024 سرویس نامحدود 1024 یک ماهه با تبادل 170 گیگ 1 1,590,000 -

سرویس 2048

سرعت (Kbps) حجم (GB) دوره (ماه) قیمت (ریال) وضعیت ترافیک شبانه (1تا7صبح)
2048 4 1 192,000 2
2048 30 1 553,000 15
2048 12 3 558,720 6
2048 90 3 1,609,230 45
2048 24 6 1,082,880 12
2048 180 6 3,118,920 90
2048 36 12 1815600 18
2048 360 12 5,906,040 180
2048 4 1 232,000 3
2048 9 3 611,100 7
2048 18 6 1,184,400 14
2048 30 12 2,082,600 22
2048 4 1 242,000 4
2048 9 3 640,200 9
2048 18 6 1,240,800 18
2048 30 12 2,189,400 30
2048 سرویس نامحدود 2048 یک ماهه با تبادل 350 گیگ 1 3,490,000 -

سرعت 4096

سرعت (Kbps) حجم (GB) دوره (ماه) قیمت (ریال) وضعیت ترافیک شبانه (1تا7صبح)
4096 4 1 252,000 2
4096 30 1 595,200 15
4096 12 3 733,320 6
4096 90 3 1,732,030 45
4096 24 6 1,421,280 12
4096 180 6 3,356,930 90
4096 36 12 2,456,400 18
4096 360 12 6,356,740 180
4096 4 1 292,000 3
4096 9 3 785,700 7
4096 18 6 1,522,800 14
4096 30 12 2,723,400 22
4096 4 1 302,000 4
4096 9 3 814,800 9
4096 18 6 1,635,600 18
4096 30 12 2,830,200 30

ترافیک مازاد

یک سه پنج ده بیست پنجاه صد
30,000 90,000 134,000 244,000 424,000 904,000 1,654,000

تعرفه جدید سرویس های ADSL

سرعت ترافیک منصفانه(گیگ) 1 ماهه (تومان) ترافیک منصفانه(گیگ) 3 ماهه (تومان) ترافیک منصفانه(گیگ) 6 ماهه (تومان) ترافیک منصفانه(گیگ) 12 ماهه (تومان)
512 Kbps 30 12,500 - - - - - -
1024 Kbps 45 20,000 135 58,200 - - - -
2048 Kbps 75 25,000 225 72,750 450 140,000 - -
3072 Kbps 100 35,000 300 101,850 600 197,400 1200 369,600
4096 Kbps 150 40,000 450 116,400 900 225,600 1800 422,400
8192 Kbps 225 50,000 675 145,500 1350 282,000 2700 528,000
16384 Kbps 450 80,000 1350 232,800 2700 451,200 5400 844,800

جهان سبز

سرعت (Kbps) حجم (GB) دوره (ماه) قیمت (ریال)
512 30 یک ساله 1,000,000
512 24 شش ماهه 600,000
512 6 سه ماهه 200,000
512 4 یک ماهه 120,000
512 10 یک ماهه 200,000
512 5 12 ماهه 250,000
512 نامحدود یک ماهه 600,000
1MB 5 12 ماهه 90,000
1MB 5 1 ماهه ES12 140,000
1MB 5 1 ماهه 180,000
1MB 8 1 ماهه 420,000
1MB 12 3 ماهه 516,000
1MB 5 12 ماهه 100,000
1MB 100 1 ماهه 1,010,000
1MB 50 1 ماهه 560,000
1MB 16 6 ماهه 832,000
1MB 24 6 ماهه 1,000,000
1MB 32 12 ماهه 1,640,000
1MB 60 12 ماهه 2,130,000
1MB 25 1 ماهه 325,000
1MB 75 1 ماهه 785,400
1MB 30 1 ماهه 380,000
1MB 10 1 ماهه 350,000
1MB 30 1 ماهه 680,000
2MB 4 1 ماهه 200,000
2MB 8 3 ماهه 480,000
2MB 12 3 ماهه 480,000
2MB 16 6 ماهه 952,000
2MB 4 1 ماهه 200,000
2MB 24 6 ماهه 1,120,000
2MB 32 12 ماهه 1,880,000
2MB 60 12 ماهه 2,374,000
2MB 10 3 ماهه ویژه نمایندگان 200,000
3MB 4 1 ماهه 230,000
3MB 8 3 ماهه 570,000
3MB 12 3 ماهه 666,000
3MB 16 6 ماهه 1,132,000
3MB 24 6 ماهه 1,300,000
3MB 32 12 ماهه 2,240,000
3MB 60 12 ماهه 2,734,000
4MB 130 1 ساله 1,478,400
4MB 4 1 ماهه 460,000
4MB 8 6 ماهه 660,000
4MB 12 3 ماهه 756,000
4MB 16 6 ماهه 1,312,000
4MB 24 6 ماهه 1,480,000
4MB 32 12 ماهه 2,600,000
4MB 6 12 ماهه 3,094,000
5MB 4 1 ماهه 270,000
5MB 8 3 ماهه 690,000
5MB 12 3 ماهه 786,000
5MB 16 6 ماهه 1,372,000
5MB 24 6 ماهه 1,540,000
5MB 32 12 ماهه 2,720,000
5MB 60 12 ماهه 3,214,000
6MB 4 1 ماهه 280,000
6MB 8 3 ماهه 720,000
6MB 12 3 ماهه 816,000
6MB 16 6 ماهه 1,432,000
6MB 24 6 ماهه 1,600,000
6MB 32 12 ماهه 2,840,000
6MB 60 12 ماهه 3,334,000
8MB 4 1 ماهه 300,000
8MB 8 3 ماهه 780,000
8MB 12 3 ماهه 876,000
8MB 16 6 ماهه 1,552,000
8MB 24 6 ماهه 1,720,000
8MB 32 12 ماهه 3,080,000
8MB 60 12 ماهه 3,000,000
8MB 10 12 ماهه 2,460,000
آی پی استاتیک ----- یکساله 1,270,000
50GB ترافیک ویژه ----- 542,400
- کاربران می توانند به اندازه 50 درصد از از حجم در نظر گرفته شده در بالا را برای ترافیک بین الملل استفاده کنند. هم چنین این میزان ترافیک را به صورت ترکیبی از ترافیک بین الملل و داخلی استفاده نمایند.
- منظور از استفاده منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه (ارسال و دریافت) است.
- سرعت سرویس ها پس از رسیدن به آستانه منصفانه، به سرعت مندرج در مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات تغییر می کند، اما مشتریان می توانند با خرید بسته های ترافیک اضافه که در جدول مربوطه قابل مشاهده است به سرعت اصلی سرویس خود بازگردند.
- مالیات ارزش افزوده به تمامی مبالغ فوق افزوده می شود.
- سرعت بسته های فوق مطابق سرعت گفته شده در جدول بالا می باشد، حال آن که آراکس، سرعت هریک از سرویس ها را برای 95 درصد اوقات تنظیم می کند.
- هزینه نصب و راه اندازی این سرویس ها مطابق مصوبات سازمان تنظیم و مقررات 15000 تومان می باشد.
- کلیه تعرفه ها طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات محاسبه وتایید شده و تا زمانی که تغییر قیمتی توسط سازمان صورت گیردقیمت های یاد شده اعتبار خواهد داشت.
- هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره 1 جلسه 237 کمیسیون تنظیم مقررات ) 12000 تومان است که به قیمت های فوق افزوده می شود.
- خدمات ارائه شده به مشترکین، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه 177 کمیسیون تنظیم مقررات مشمول توافق نامه سطح خمات یا SLA خدمات ارتباطات داده می شود.
- در سرویس های فوق، انتقال آستانه مصرف از یک ماه به ماه بعد امکان پذیر نبوده، مگر ترافیک های افزوده شده از محل خرید که به مدت 1 سال قابلیت انتقال به دوره های بعد را دارد.
- با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعت (سرعت دانلود)بر اساس کیلو بیت بر ثانیه نمایش داده می شود برای تبدیل سرعت سرویس های بالا به کیلو بایت بر ثانیه سرویس را به 8 تقسیم می کنیم.
- تعرفه جدید ترافیک مازاد به ازا هر گیگ 2000 تومان می باشد.
- گفتنی است، قیمت ترافیک داخلی (وب ‌سایت‌های منتخب ایران) به‌صورت نیم‌بها (نصف تعرفه ترافیک اینترنت “بین‌الملل”) محاسبه می‌شود.